Regulamin portalu

Pobierz regulamin w wersji PDF

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.investpoland.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Piotra Serwecińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Infernus Piotr Serweciński, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Witosa 4, 69-108 Cybinka, NIP: 981575575, REGON: 080315840 zwanego dalej Usługodawcą. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@investpoland.pl oraz telefonicznie, pod numerem: +48 501 697 229 
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.investpoland.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 7. Serwis jest dedykowany dla Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.


§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.investpoland.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
Użytkownik –przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Usług Serwisu; 
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na czas nieokreślony lub określony w zależności od wyboru Użytkownika;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik, który dokonał rejestracji może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
Pakiet abonamentowy – oferowany w Serwisie pakiet Usług, obejmujących zestaw Usług zgodnie z treścią informacji prezentowanej w Serwisie; 
Oferta – czasowa publikacja w Serwisie informacji Użytkownika, zawierająca treść z branży nieruchomości, zgodną ze specyfiką Serwisu;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, zakupu Pakietów abonamentowych pozwalających korzystanie z płatnych Usług Serwisu, w tym prezentowania własnych informacji i Ofert w Serwisie, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu. 
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  - urządzenie z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  - programu do odczytu plików w formacie PDF.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.
 7. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

§4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących  Usług:
  - przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, 
  - prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  - świadczenie odpłatnych Usług w ramach Pakietów abonamentowych,
  - udostępnianie interaktywnych formularzy, umożliwiających Użytkownikom złożenie zamówienia na Pakiet abonamentowy,
  - świadczenie Usługi Newsletter,
  - udostępnianie interaktywnego formularz, umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą oraz z innymi Użytkownikami.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta Użytkownika.
 5. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. 
 6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu konta przez Użytkownika.
 8. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. 
 9. Wszelkich czynności w Serwisie mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika.
 10. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających zamówienie Pakietu abonamentowego, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w §5 i ulega rozwiązania z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia. 
 11. Świadczenie odpłatnych Usług w ramach Pakietów abonamentowych, jest możliwe po dokonaniu zakupu wybranego Pakietu, na zasadach określonych w §5 i 6 Regulaminu.
 12. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 
 13. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy lub innych Użytkowników prezentujących w Serwisie swoje Oferty. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. 


§5 ZAMÓWIENIE PAKIETU ABONAMENTOWEGO

 1. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia Pakietu abonamentowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Warunkiem złożenia zamówienia na Pakiet abonamentowy jest rejestracja w Serwisie oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. W celu zamówienia wybranego Pakietu abonamentowego, Użytkownik wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu zamówienia dostępnym w Serwisie. 
 4. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Użytkownika zawarta zostaje Umowa świadczenia usług w ramach Pakietu abonamentowego wybranego przez Użytkownika i zgodnie z treścią informacji dostępnej na stronach Serwisu. 
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta, o którym mowa w ust. 4 powyżej, bez podania przyczyny. 
 7. Umowa o świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu abonamentowego zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony – w zależności od wybranego Pakietu. 
 8. Każda ze stron Umowy może rozwiązać ją z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać na adres mailowy odpowiednio Usługodawcy lub Użytkownika. 
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
 10. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach wybranego Pakietu abonamentowego jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanych w Serwisie internetowym, za wyjątkiem wyboru Pakietu nieodpłatnego.  
 11. Ceny wyświetlane w Serwisie są podawane w złotych polskich. Usługodawca może posługiwać się cenami netto. 
 12. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi płatności zintegrowanej z Serwisem internetowym.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w ramach Pakietu abonamentowego, uiszczona za Pakiet płatność ulega zwrotowi, w wysokości proporcjonalnej do czasu jaki pozostał do zakończenia realizacji Usługi. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 9, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, jednak w wysokości nie wyższej od 50% ceny Pakietu abonamentowego. 

§6 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach poszczególnych Pakietów abonamentowych Użytkownik, otrzymuje możliwość korzystania z Usług określonych w danym Pakiecie abonamentowych.
 2. W zależności od wybranego Pakietu, Użytkownik otrzymuje możliwość prezentowania swojej Oferty lub Ofert oraz innych informacji w Serwisie. 
 3. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika Ofert oraz innych informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Informacje prezentowane przez Użytkowników w Serwisie nie mogą w szczególności:
  - naruszać godności ludzkiej;
  - zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  - zawierać treści pornograficznych;
  - ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  - zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  - zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy. 
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia z Serwisu Oferty Usługodawcy lub innych prezentowany przez niego treści bez konieczności uzyskania jego zgody na takie działanie, w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez Użytkownika, z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania ich zobowiązań wynikających z treści prezentowanych przez nich Oferty oraz innych informacji, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zwrócenia na pierwsze żądanie Usługodawcy poniesionych przez niego wydatków związanych z ewentualnymi postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i innymi, w tym kosztów zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego czy odszkodowań bez względu na tryb ich przyznania, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość i treść swojej Oferty oraz innych prezentowanych przez niego w Serwisie informacji.
 9. Oferta Użytkownik, jak i pozostałe informacje prezentowane w Serwisie w ramach zakupionego Pakietu powinna w szczególności:
  - zawierać aktualne i niewprowadzające w błąd informacje,
  - zdjęcia lub inne pliki nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich, 
  - zawierać wyłącznie treści do których Użytkownik posiada odpowiednie prawa.
 10. Dane kontaktowe Użytkownika powinny znajdować się wyłącznie w odpowiednio oznaczonych i przeznaczonych do tego polach. 

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Ofert w Serwisie oraz innych treści Użytkowników, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu.
 2. Użytkownik udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami. 
 3. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji treści, o której mowa w ust. 1, koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik w przypadku określonym w ustępie powyższym zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wydatki, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych, faktycznie poniesione przez Usługodawcę na skutek roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, prawomocną decyzją administracyjną lub ugodą. Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o roszczeniu lub żądaniu strony trzeciej.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika z obowiązków wynikających z treści Ofert oraz informacji prezentowanych przez niego w Serwisie, jak również za samą treść tych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.  
 3. Usługodawca ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 2 000 PLN.
 4. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

§9 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu,
 2. a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Jana Pawła II 60A/9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@investpoland.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e–mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy świadczenia Usług w ramach danego Pakietu abonamentowego oraz prowadzenia Konta.

Wybrane oferty

Wynajmę - hala produkcyjno...

lubuskie

Do wynajęcia hala produkcyjno - magazynowa zlokalizowana w Bieganowie (gm. Cybinka, powiat słubicki). około 25 minut do przejścia granicznego w Świecku. 

zobacz ofertę

Hala produkcyjno -magazynowa...

lubuskie

Do sprzedania działająca firma w branży ubrań roboczych zlokalizowana w Bieganowie (gm. Cybinka, powiat słubicki). około 25 minut do przejścia granicznego w Świecku. 

zobacz ofertę

Działka Przytoczna

lubuskie

Położona przy drodze krajowej nr 24 działka przemysłowa objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia całkowita to 10,95 ha. W pełni uzbrojona w sąsiedztwie działającego już zakładu.

zobacz ofertę

Poprzednia lub następna oferta

Promowane oferty

Wynajmę - hala produkcyjno...

lubuskie

Hala przemysłowa

3791 m²

2 000 zł

zobacz ofertę

Hala produkcyjno -magazynowa...

lubuskie

Hala przemysłowa

3791 m²

3 500 000 zł

zobacz ofertę

Działka Przytoczna

lubuskie

Grunt

109522 m²

5 500 000 zł

zobacz ofertę

Najnowsze oferty

Wynajmę - hala produkcyjno...

lubuskie

Hala przemysłowa

3791 m²

2 000 zł

zobacz ofertę

Hala produkcyjno -magazynowa...

lubuskie

Hala przemysłowa

3791 m²

3 500 000 zł

zobacz ofertę

Działka Przytoczna

lubuskie

Grunt

109522 m²

5 500 000 zł

zobacz ofertę

Partnerzy portalu

Ta strona internetowa używa plików cookies. Więcej na temat cookies dowiesz się z Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym.